Ładowanie...

Jakie są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2023 roku?

O dotacje na otwarcie firmy w 2023 roku warto ubiegać się, jeśli chcemy założyć własny biznes i uniknąć dużych kosztów. O dotacje na otwarcie firmy w Polsce można ubiegać się u różnych podmiotów w ramach różnych programów. Jakie dotacje są dostępne na otwarcie nowego biznesu w 2023 roku? Jakie warunki są wymagane? Ile pieniędzy można otrzymać na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej w 2023 roku

Listę rozpoczyna program dotacji z urzędu pracy dla osób bezrobotnych. Jest to dotacja bezzwrotna. Przedsiębiorca będzie musiał jednak przedstawić gwarancję zwrotu środków w przypadku niedotrzymania warunków.

Ile pieniędzy można otrzymać z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Dotacja nie może być wyższa niż sześciokrotność średniego wynagrodzenia.

Kto może otrzymać dotację z urzędu pracy na otwarcie nowej firmy?

 • Osoby bezrobotne,
 • Opiekun osoby niepełnosprawnej, niepracujący i poszukujący pracy
 • Absolwent centrum integracji społecznej
 • Absolwent klubu integracji społecznej.

Zanim firma zostanie zarejestrowana, musi złożyć wniosek o dotację. Musi on zawierać:

 • Wnioskowaną kwotę.
 • Rodzaj planowanej działalności gospodarczej
 • Kalkulację kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz źródła finansowania.
 • Szczegółowy opis planowanych wydatków.
 • Proponowana forma zabezpieczenia spłaty środków.

Kiedy nie otrzymasz dotacji?

Jeśli posiadasz wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub otrzymałeś bezzwrotne środki z Funduszu Pracy, nie będziesz kwalifikował się do otrzymania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.

Jeśli otrzymałeś dotację na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej z urzędu pracy, możesz kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej przez dodatkowe 12 miesięcy. W tym czasie możesz zawiesić działalność na okres do 6 miesięcy lub przyjąć zatrudnienie na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ale tylko w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub w przypadku ogłoszenia stanu epidemii przez COVID-19 i przez 30 dni po ich odwołaniu. W tym czasie okres zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie wliczany do 12 miesięcy wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej.

BGK zapewnia środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kolejnym programem jest BGK - "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie". Jest to pożyczka, którą można wykorzystać na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oferuje on preferencyjne warunki, takie jak brak opłat za obsługę i prowizji. Oprocentowanie wynosi 0,01 lub tylko 0,03% w skali roku.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki w BGK? Kwota pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności średniego wynagrodzenia. Okres spłaty wynosi do siedmiu lat z możliwością dodatkowej rocznej karencji.

Kto może ubiegać się o pożyczkę BGK na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

 • O kredyt mogą ubiegać się studenci ostatniego roku lub studiów drugiego stopnia jednolitych studiów magisterskich.
 • Absolwenci szkół lub uczelni, którzy poszukują pracy, do czterech lat po ukończeniu studiów lub uzyskaniu dyplomu.
 • Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w urzędzie do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.
 • Opiekun osoby niepełnosprawnej to członek rodziny, który opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą, ale nie otrzymuje świadczenia pielęgnacyjnego ani zasiłku opiekuńczego.

Dotacje unijne 2023

Dotacje unijne i dofinasowanie na otwarcie firmy 2023

Warto również pamiętać o projektach finansowanych ze środków unijnych, w ramach których można otrzymać dotację na własny biznes. Zazwyczaj takie wsparcie przeznaczone jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W jednym województwie może być kilkadziesiąt projektów skierowanych do różnych grup.

Gdzie mogę znaleźć informacje o projektach finansowanych ze środków UE? Najbardziej aktualne informacje o projektach realizowanych w danym województwie można znaleźć korzystając z wyszukiwarki dotacji na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Większość projektów unijnych obejmuje: doradztwo zawodowe, bezpośrednią pomoc w znalezieniu nowej pracy, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, studia podyplomowe lub kursy, staże i praktyki umożliwiające zdobycie wymaganego doświadczenia zawodowego oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Aby otrzymać dotacje z funduszy unijnych na otwarcie działalności gospodarczej, należy złożyć wniosek i przygotować szczegółowy plan. Odbiorca dotacji musi przedłożyć zafakturowane rozliczenie projektu w ciągu 30 dni od przyznania dotacji.

Sprawdź jak łatwo pozyskać dotacje unijne z firmą A1 Europe.

Dotacje dla rolników na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rolnicy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub rozszerzyć działalność pozarolniczą, mogą również ubiegać się o dotacje. W 2022 r. o dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się również małżonkowie i członkowie rodzin, a także osoby, które zawiesiły lub zamknęły działalność gospodarczą co najmniej dwa lata temu, ale chcą ją wznowić. Jedynym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dotacje dla startupów 2023

Dotacje dla startupów przyznawane są na nowe produkty lub usługi, które w unikalny sposób zaspokajają potrzeby konsumentów.

Startupy to młode, innowacyjne firmy, które mają unikalny pomysł na biznes, ale działają w niepewnym środowisku. Są to zazwyczaj firmy działające w branży nowoczesnych technologii.

Te innowacyjne firmy mogą poszukiwać instytucji, które są zainteresowane inwestowaniem w startupy o dużym potencjale. Należą do nich kapitał zalążkowy, kapitał wysokiego ryzyka (VC) i anioły biznesu. Dostępne są również instytucje, takie jak parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, a zwłaszcza te, które działają w ramach Platform Startowych, finansowanych z funduszy unijnych.

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej w 2023 roku - podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy podstawowe programy, które będą dostępne w Polsce w 2022 roku na otwarcie nowej firmy. Aby otrzymać dotacje należy spełnić określone warunki. Największe szanse na otrzymanie dotacji mają jednak osoby bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub młode i kreatywne.

Zobacz
TOP