Ładowanie...

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe - czym różnią się oba dokumenty?

Usługa tłumaczenia pism i dokumentów okazuje się niezwykle przydatna. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której kupujemy sprzęt elektroniczny w zagranicznym sklepie, a instrukcja obsługi nie jest tłumaczona na język polski. Inny przykład, koniecznie chcemy zapoznać się z najnowszym tytułem ulubionego autora, ale ten nie doczekał się jeszcze przekładu na naszą ojczystą mowę. Do tłumacza udamy się też w sytuacji, w której potrzebujemy przekładu dokumentów niezbędnych do sfinalizowania urzędowej sprawy. Warto jednak wiedzieć, że w ostatnim z wymienionych przypadków nie możemy skorzystać z pomocy dowolnego specjalisty. W tym miejscu pojawia się istotne pytanie - w jakiej sytuacji możemy zlecić usługę zwykłemu tłumaczowi, a kiedy niezbędna będzie pieczęć poświadczająca tłumaczenie przysięgłe?

Tłumacz zwykły a przysięgły - każdy z nich musi być profesjonalistą

Bez względu na potrzebę zleceniodawcy, każde tłumaczenie musi być wykonane rzetelnie i sumiennie. Oczywiście, dokumentacja medyczna czy akty notarialne to pisma najwyższej wagi, w których nie ma miejsca na błędy. Nie oznacza to jednak, że te mogą pojawić się w przekładzie instrukcji obsługi czy choćby broszury reklamowej. Wniosek? Każdy tłumacz (bez względu na to, czy mówimy o osobie wykonującej zwykłe tłumaczenia, czy o tłumaczu przysięgłym) musi podchodzić do swoich obowiązków w sposób rzetelny i dbać o interes swoich klientów, a tym jest otrzymanie wiernego przekładu. Szukasz dobrego tłumaczenia prawnego? Wejdź na https://alingua.pl/tlumaczenia-angielski/.

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od urzędowego?

Istnieje jednak istotna różnica między zawodami tłumacza i tłumacza przysięgłego - drugi z wymienionych ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie błędy pojawiające się w przekładzie.Chcąc uzyskać przekład książki, instrukcji obsługi, prywatnej korespondencji czy choćby etykiety lub broszury, wystarczy udać się do wykwalifikowanego tłumacza bez uprawnień urzędowych. Jeżeli jednak potrzebny jest nam przekład urzędowej lub handlowej dokumentacji - aktu urodzenia, aktu zgonu, dokumentacji pojazdu kupionego poza granicami kraju, dowolnego dokumentu urzędowego, testamentu lub choćby faktury, tłumaczenie należy zlecić tłumaczowi przysięgłemu. Wynika to z faktu, że jedynie przekłady sygnowane odpowiednią pieczęcią (ta musi być umieszczona na każdej stronie, wraz z adnotacją na temat źródła przekładu, którym może być oryginał dokumentu lub odpis) i własnoręcznym podpisem tłumacza mają moc urzędową. W każdej oficjalnej sprawie, inne przekłady nie są brane pod uwagę. 

Jaką odpowiedzialność ponosi tłumacz przysięgły?

Należy zdać sobie sprawę z faktu, że tłumacz przysięgły wykonuje zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że swoją imienną pieczęcią i podpisem poświadcza zgodność przekładu pod groźbą odpowiedzialności cywilnej. Każda osoba, która poniesie jakiekolwiek straty z tytułu błędów popełnionych w toku tłumaczenia, ma prawo dochodzić swoich racji przed sądem. Powyższe dotyczy także zwykłych tłumaczy, należy jednak podkreślić, że osoby wykonujące zawód tłumacza przysięgłego podlegają także odpowiedzialności zawodowej. Oznacza to, że nie wypełniając swoich obowiązków lub wypełniając je w sposób nierzetelny, tłumacz przysięgły naraża się na karę upomnienia, nagany, zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Organem wykonawczym jest w tym przypadku Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, a stroną wnioskującą - wojewoda lub minister sprawiedliwości. 

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Wobec osób chcących wykonywać zawód zaufania publicznego stawiane są konkretne wymogi. Poza perfekcyjnym posługiwaniem się językiem obcym, tłumacz przysięgły musi:biegle władać językiem polskim,dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych,posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE, EFTA,być osobą niekaraną za umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz za nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,mieć tytuł przynajmniej magistra,uzyskać pozytywny wynik egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Zakres tłumaczenia przysięgłego

Warto wspomnieć, że poświadczenia tłumacza przysięgłego wymagają wyłącznie przekłady pisemne. Translacje ustne, nawet wymagające zachowania urzędowej powagi, mogą być wykonywane przez zwykłych tłumaczy, z zachowaniem właściwych procedur. 

Zobacz
TOP